Pàg. principal

Novetats

Arbres Genealògics:
     Avantpassats
     Famílies Actuals
     Dades incompl.

Info del Cognom:
     Origen
     Dist.Comarcal
     Dist.Dept.França
     Telèfons
     Cases Pairals
     Llibres

Alta/Modif. Dades

Agraïments

Portades anteriors


Escriu un comentari
Arrels


69 DC Betriacum.
L'any 69 DC hi hagué dues batalles als voltants d'una població anomenada Betriacum, o Bedriacum segons quina sigui la font, situada cap on ara hi ha el nord d'Itàlia, i que com a conseqüència de les batalles va ser totalment destruïda. Per alguns, el nom de la població Betriacum podría haver-se originat a partir d'un gentilici Betrius, encara que no hi ha cap constància d'aquest últim.

1246 Argentona (Maresme).
L'arrel documentada més fonda que hem trobat fins ara correpon a un pergamí del 1246, de la col.lecció privada d'en Joan Bellatriu de Mataró, on es cita a en Guillem Besatriu. Besatriu sembla ser una derivació de Beatriu. A la mateixa col.lecció hi ha un altre pergamí del 1385 amb el testament d'en Pere Beatrius d'Argentona. Del 1301 també hem trobat dades de Bertran Bellatriu o Besatriu del Mas Bellatriu o Besatriu d'Argentona.

1282 Catalunya Nord.
Tenencia d'En Biatriu (Arch. des Pyr.-Or.,B 18, f. 3).

1292 Catalunya Nord.
Registrades famílies Beatriu als capbreus d'Argelers i d'Estagell (Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Pyrénées-Orientales, rédigé par M. Alart.)
En aquests capbreus es cita a Johannes Beatrix, Beatricis o Biatriu d'Estagell i a Bernardus Beatricis o Biatriu d'Argelers.
Al mateix inventari en una data entre 1299 i 1411, corresponent al Registre XXV de la Procuració Reial, hi ha les següents cites:
- "Pagament del drets senyorials per la masada d'en Feliu a Argelers, posseïda per Bernat Biatriu". Masada:Conjunt de possessions, patrimoni pagès.
- "Certificat sobre Bernat Beatriu, capellà de la capella del rei."

1334 Santa Maria de Camps (Bages)
Cita a en Pere Besatriu de St Maria de Camps en un fragment del capbreu dels honors i rendes de St. Cecilia de Montserrat als termes de Fonollosa i St. Mateu al Bages.

1344 Argelers (Rosselló).
Crònica del rei Pere III el Cerimoniós corresponent a la campanya de l'any 1344 al Rosselló quan cita un ostatge anomenat Johan Biatriu.

1390 Barcelona.
A l'arxiu del castell de Vilassar de Dalt hi ha un pergamí que cita: "Galceran Roig, prevere beneficiat a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona, estableix en emfiteusi a Jaume Codina, de Sant Cugat del Vallès, en unes cases amb hort al carrer Tallers, que heretà de Sança, vídua de Bartomeu Freixes i de Bernat Beatriu, i que estan sota el domini dels aniversaris i els hebdomadaris que Ramon Company, flequer, i la seva dona Elisenda instituïren a l'església de Sant Pere de les Puelles. El cens anual és de 2 morabatins i l'entrada de 37'5 l".

1396 Forcall (Castelló).
Masos de Berenguer Besatriu.

1404-1446 Estagell.
Consuls d'Estagell:
1404 Pere Biatriu
1414,1425 i 1446 Joan Biatriu

1449 La Seu D'Urgell.
A l'inventari dels bens de mossén Pere Bosch, canonge i capellà de St.Ot de la Seu d'Urgell: "...Primo hun bruquer ab una tovalole ligade ab lo dit bruquer, la qual es d.en Bernat Biatriu, sta penyora per sinch sous..."

1457 Perpinyà (Rosselló).
Guillem Biatriu. Obrer de la seca de Perpinyà.

1497 Perles (Alt Urgell), Puigcerdà (Cerdanya).
El fogatge d'aquell any conté les següents persones:
Al Castell de Perles: "Salvador Biatriu e son gendre stan a comuna despessa e fan tots una bossa".
A Puigcerdà: "Mossén Anthoni Biatriu".


1519 Àreu (Pallars Sobirà).
En el manuscrit "Spill manifest de totes les coses del vescondat de Castellbó" del notari Pere Tragó, cita les següents persones:
A Àreu: Barthomeu Beatriu, Joanot de Beatriu, Pere Guillem Beatriu i Joan Beatriu germà de Barthomeu.

1553 Perles (Alt Urgell), Àreu (Pallars Sobirà), Jou (Pallars Sobirà), Argentona (Maresme).
El fogatge d'aquell any cita les següents persones:
Al Castell de Perles: Esteve Teixidor alias Beatriu.
A Àreu: Joan Betriu, Bernardí Betriu i Christofol Betriu.
A Jou: Bernardí Betriu.
A Argentona: En Beatriu.

Cap al 1630 Perles (Alt Urgell).
Neix Simona Betriu. D'aquesta branca tenim l'arbre fins avui en dia, 14 generacions documentades.

1642 Olot (Garrotxa).
Tenim dades d'una família de cognom Biatriu durant els segles XVII i XVIII en aquesta ciutat. Aquesta família era originaria de Vinyes bisbat de Rodes al departament de l'Aveyron i va anar a Olot cap al 1620.

cap al 1775 Àreu. (Pallars Sobirà)
Neix Joan Betriu. que es va casar a St.Feliu de Llobregat. D'aquesta branca tenim l'arbre fins avui en dia.


Etimologia.

La evolució que hem pogut trobar documentada passa de Biatriu a Beatriu i per fi a Betriu.
Al segle XII hi ha poemes escrits en Provençal on surt el nom Biatritz que evoluciona posteriorment cap al català Biatriu.

En Francesc de B.Moll a la seva obra 'Els llinatges catalans', assenyala que va ser pres de 'Beatrice', nom d'una santa romana dels primers segles. També assenyala que altres variants del cognom serien Batariu, Ballatriu i Biadiu.